Contact us

Have a query? We’d be happy to help. Simply fill in the form below, select the respective subject and we’ll get back to you as soon as we can.

Liên hệ

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ. Bạn chỉ cần điền vào mẫu đơn dưới đây, chọn chủ đề mà bạn thắc mắc và chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất.


We will respond in 2-3 business days.

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 2-3 ngày làm việc.


Your swipes could take up to 10 days from the date of your transaction for it to be reflected.
Please proceed only if it has been more than 10 days since your last transaction.

Có thể cần đến 10 ngày kể từ ngày quẹt thẻ MasterCard để giao dịch của bạn được ghi nhận.
Vui lòng tiếp tục chỉ khi nào đã quá 10 ngày kể từ lần

Proceed / Tiếp tục

Please provide information on up to 10 of your most recent transactions below

Vui lòng cung cấp thông tin về tối đa 10 lần giao dịch gần đây nhất

Date of Transaction / Ngày giao dịch

Merchant Name / Tên đơn vị chấp nhận thẻ

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

We will respond in 2-3 business days.

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 2-3 ngày làm việc.